Веста Травел - ОБЩИ УСЛОВИЯ   ОБЩИ УСЛОВИЯ

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Резервации /записвания/.
Резервациите за пътуванията с ВЕСТА ТРАВЕЛ ООД се извършват лично в нейния офис или в агентските бюра, оторизирани от нея.  Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от цялата стойност и сключен договор, срещу издаден от ТУРОПЕРАТОРА документ.
 1.2 Остатъкът от дължимата сума се заплаща не по-късно от 12 дни за чужбина и 7 дни за България.
Цялата сума за пътуването се заплаща при записване по-малко от 12 дни за чужбина и 7 дни за България, ако не е упоменато друго .
При неспазване на т. 1.2., заявката се счита за анулирана без предизвестие и ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи 30% неустойка от внесеното капаро.
2. Необходими документи и формалности.
За страните от ЕС – валидна лична карта и/или задграничен паспорт, медицинска застраховка и необходимия минимум дневни пари за съответната страна. За деца до 18 год., пътуващи без родителите си или само с един родител се изисква нотариално заверено разрешение/пълномощно от родителя/родителите детето да напуска границите на България и да участва в пътуването. За страните, с които България е във визов режим, се предоставя допълнителна информация за всеки конкретен случай.

ІІІ. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА, ПРОМЕНИ
1.Общата /пакетна/ цена е калкулирана на база на: транспортни разходи, в т.ч. гориво, летищни, пристанищни и др. такива такси по договора, хотелиерски, екскурзоводски услуги, хранене и др.
2.Промени.
2.1.Цената може да се промени в случаите на промяна на: стойността на транспортните разходи, в това число и на горивото, размера на такси, свързани с ползваните услуги по договора, обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
2.2.В този случай увеличението на цената е с не повече от 5% и при не по-малко от 20 дни, следва да съответства на променените разходи, изчислени пропорционално на броя на записаните клиенти.
2.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи значителни промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – цена с повече от 5%, програма и др., за което потребителят е уведомен преди сключване на договора, или в последствие с писмено споразумение между страните. В този случай КЛИЕНТЪТ има право:
а/ да приеме промените
б/ да се откаже от договора, без да дължи неустойка или да му се дължи обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява в 7 дневен срок платените от КЛИЕНТА суми.
в/ да закупи друго пътуване от ТУРОПЕРАТОРА.

ІV. АНУЛАЦИИ
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора или да го преотстъпи на друго лице 15 дни преди пътуването, без да дължи неустойка и внесеното капаро му се възстановява.
2. Анулацията се прави лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ подписал договора и на мястото, където договора е подписан, при следните условия:
 до 10 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 70%
 до 7 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 50%
 до 3 дни преди датата на отпътуването му се възстановяват 30%
 при по-малко от 72 часа от датата на отпътуването – сумата не се възстановява.

V. РЕКЛАМАЦИИ
1. КЛИЕНТЪТ следва да уведоми незабавно на място доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА за всяко неточно изпълнение на договора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство. ТУРОПЕРАТОРЪТ или неговият местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламация да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване исканията на клиента.
2. Ако това се окаже невъзможно и потребителят не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на туроператора или на обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни. При липса на такъв протокол, туроператорът не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.
3. Направеният протокол се представя лично на ТУРОПЕРАТОРА или се изпраща по пощата с обратна разписка, най-късно в 3 дневен срок след приключване на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да даде писмен отговор по направената рекламация в едномесечен срок от получаването й.
4. С оглед на това, че сключените договори с потребителите са индивидуални, то и направените рекламации също са само индивидуални. Груповите рекламации ще бъдат оставяни без последствие.

VІ. ОТГОВОРНОСТ
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при неизпълнение – цялостно и частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократният размер на стойността на заплатените услуги.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора или непреодолима сила или непредвидимо събитие.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването, както и направените от него разходи за връщането му.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.
5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията, породени от неспазване на законите на дадена държава от страна на туриста, независимо дали той е запознат с тях или не.

VІІ. ЗАСТРАХОВКИ
1. В цената на пътуването е включена задължителна застраховка за медицински разходи и репатриране вследстивие на злополука или акутно заболяване със застрахователно покритие от 2 000 euro. Лицата над 65 год. възраст доплащат завишението на застраховката, според таблиците. При желание от страна на клиента и срещу съответното допълнително заплащане, може да се сключи застраховка с по-голямо покритие.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има сключена застраховка съгласно член 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на застрахователна полица № 12 320 1315 0000303551 на ЗАД Армеец, валидна до 07.06.2013 год.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Предоставени са и Общите условия, съобразени със Закона за туризма, Д.В., бр. № 56/07.06.02 год., които са неразделна част от Договора.
Всички възникнали спорове се решават на добра воля. В противен случай – съгласно законовите разпоредби на Република България.

 

 

Веста Травел - ПИШЕТЕ НИ   ПИШЕТЕ НИ

   8 + 7

Веста Травел - ХОТЕЛИ   ХОТЕЛИ
Веста Травел - КОНТАКТИ   КОНТАКТИ

ВЕСТА ТРАВЕЛ ООД
офис: София; 
ул. Св. Иван Рилски 25 


работно време:
понеделник-петък
10:00-18:00


моб.: +359 888 352 408
офис тел.: 02 9516679


facebook: Веста травел
e-mail: office@vestatravel.bg

банкова сметка в лева:
Веста травел ООД
Райфайзен банк
IBAN: BG96RZBB91551005770198
BIC: RZBBBGSF

Веста Травел - АВТОБУСНИ БИЛЕТИ   АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

Ако желаете да закупите автобусни билети за страната и чужбина, свържете се с нас на e-mail: office@vestatravel.bg